Należymy do Grupy Orange Polska

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Administrator danych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BlueSoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.

Dane kontaktowe administratora danych:

BlueSoft Sp. z o.o.
ul. Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

+48 22 37 37 000

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji zadań związanych z komunikacją dotyczącą składanych ofert oraz realizowanych projektów. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. e RODO. Przetwarzanie danych jest na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

Inspektor ochrony danych w BlueSoft Sp. z o.o.

Diana Kisiała
iod@bluesoft.com

Skontaktuj się

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

Wykorzystanie danych

Dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez zgody.

Dane osobowe nie będą profilowane niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w BlueSoft Sp. z o.o..

W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania.

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

BlueSoft nie przekazuje Pani /Pana danych osobowych do państwa trzeciego t.j. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia wykonywania Umowy o wykonywanie usług informatycznych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Zostaliśmy laureatem Diamentów Forbesa 2022! Przeczytaj artykuł

Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do biznesu, budowaniu relacji z klientami i pracownikami oraz o naszych planach na przyszłość.
Przeczytaj artykuł