Należymy do Grupy Orange Polska

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Administrator danych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BlueSoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, tel.: +48 22 37 37 000

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

1.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma to zastosowanie (RODO Art. 6 ust. 1, lit. a),
2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, gdy ma to zastosowanie (RODO Art. 6 ust. 1, lit. b),
3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (RODO art. 6 ust. 1, lit. c), który to obowiązek określają mające zastosowanie przepisy prawa, umowy oraz instrumenty prawne,
4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (RODO Art. 6 ust. 1, lit. f):
a) marketing bezpośredni produktów i usług własnych,
b) ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

Dane kontaktowe administratora danych:

BlueSoft Sp. z o.o.
ul. Aleje Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

+48 22 37 37 000

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji zadań związanych z komunikacją dotyczącą składanych ofert oraz realizowanych projektów. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. e RODO. Przetwarzanie danych jest na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

Inspektor ochrony danych w BlueSoft Sp. z o.o.

Diana Kisiała
iod@bluesoft.com

Skontaktuj się

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Wykorzystanie danych

Dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez zgody.

Dane osobowe nie będą profilowane niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w BlueSoft Sp. z o.o..

W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania.

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

BlueSoft nie przekazuje Pani /Pana danych osobowych do państwa trzeciego t.j. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia wykonywania Umowy o wykonywanie usług informatycznych

Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych osobowych – odpowiednio do poszczególnych celów przetwarzania: operatorzy pocztowi, banki, a także osoby fizyczne upoważnione do przetwarzania danych osobowych przez administratora lub przez podmioty przetwarzające albo przez podmioty współpracujące z administratorem oraz inne osoby fizyczne i podmioty uprawnione na podstawie mających zastosowanie przepisów prawa, umów, czy innych instrumentów prawnych.

Podanie Pana/Pani danych osobowych:
1. jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
2. jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, a gdy ma to zastosowanie, również przez czas wymagany w mających zastosowanie przepisach prawa, umowach, czy innych instrumentach prawnych. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
2. sprostowania (art. 16 RODO),
3. wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO),
4. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
5. w wybranych przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych prowadzone jest na podstawie przepisów prawa, ma Pan/Pani ograniczone prawo do:
a) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
b) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO).

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pana/Pani dane osobowe nie będą:
1. podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,
2. podlegały profilowaniu,
3. przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych w celu przedstawienia wyjaśnień.

Informujemy jednocześnie, że może Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×