Należymy do Grupy Orange Polska

Zarządzaj swoimi produktami. Standaryzuj, generuj i mapuj dane sprzedażowe pomiędzy pośrednikami, kontrahentami i danymi własnymi.

Moduł Zarządzania Danymi pozwoli Ci zarządzać Twoimi produktami i klientami m.in. poprzez mapowanie danych zewnętrznych na własne lub publikowanie i budowanie ich hierarchii. Możesz również wykonywać operacje na innych obiektach wymagających mapowania i zarządzania hierarchią, takich jak terytoria, usługi, klienci, użytkownicy. Dzięki DMM możesz standaryzować dane uzyskane we współpracy z pośrednikami, dystrybutorami czy klientami końcowymi.

Co to jest moduł zarządzania danymi?

Przygotowanie w ten sposób danych do procesu agregacji i udostępnienie ich systemom eksploracji danych pozwoli na tworzenie raportów i podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Sposób dystrybucji zagregowanych danych zależy od potrzeb klienta i może być realizowany za pomocą ustandaryzowanego REST API lub procesu wsadowego ETL. Wykonanie wszystkich operacji agregacji odbywa się w oparciu o zmapowane dane. Oznacza to, że dla każdego obiektu otrzymanego od pośrednika wskazywany jest odpowiedni obiekt z wewnętrznych systemów firmy. System współpracuje z dowolnym formatem danych wejściowych pozyskanych od pośredników, dystrybutorów lub klientów (m.in. csv, iDoc, excel, xml, json). Moduł zarządzania danymi może być dostarczany zarówno jako rozwiązanie On-Premises, jak i SaaS.

Główne korzyści z wdrożenia DMM (moduł zarządzania danymi)

Ujednolicenie

Ujednolicenie

Korzystaj z danych przygotowanych według jednego standardu.

Centralizacja

Centralizacja

Zbierz w jednym miejscu dane od wszystkich swoich agentów, kontrahentów, dystrybutorów lub klientów.

Kontrola

Kontrola

Kontroluj ewentualne braki w źródłach lub mapowaniu danych u wszystkich swoich kontrahentów.

Analiza

Analiza

Korzystaj z zagregowanych danych sprzedażowych na poziomie marki, klienta, kontrahenta, rynku lub regionu, aby tworzyć szczegółowe raporty.

Harmonogramy danych

Harmonogramy danych

Podejmuj decyzje w oparciu o dane zagregowane niemal w czasie rzeczywistym.

Składniki modułu zarządzania danymi (DMM)

Panel użytkownika

Panel wyświetla podstawowe dane dotyczące użytkownika (klienta lub kontrahenta) takie jak dane kontaktowe, rynek pochodzenia itp. W panelu użytkownika znajdują się również:

 • podsumowanie niezmapowanych produktów
 • lista produktów lub kont oczekujących na mapowanie
 • informacje o statusie wczytanego pliku źródłowego wraz z dokładną datą wykonania akcji
 • Workbench, który jest roboczą listą oczekujących zmian dokonanych przez aktualnego użytkownika
 • Action Log – pełna historia zmian dokonanych przez użytkownika

Ekran logowania i panel użytkownika

Zmapowane i niezmapowane konta

Informacje o statusie wczytanego pliku źródłowego wraz z dokładną datą wykonania akcji

Katalog produktów

Katalog produktów, który umożliwia wyszukiwanie produktów, oparty jest na integracji z dowolnym istniejącym systemem ERP lub CRM (np. SAP, SalesForce). Działania, które użytkownicy mogą wykonywać w katalogu produktów, odpowiadają ich poziomowi uprawnień użytkownika.

Do działań, które można podjąć w katalogu produktów należą:

 • wyszukiwanie i filtrowanie produktów oraz ich aktualne mapowanie
 • wyświetlanie szczegółów produktu
 • budowanie hierarchii produktów: wizualizacja drzewa produktów, dodawanie produktu nadrzędnego lub podrzędnego
 • zarządzanie publikacją produktu

Katalog produktów

 

Produkty zmapowane i niezmapowane

 

Widok pojedynczego SKU i drzewa produktów

Workbench – obszar oczekujących zmian

W obszarze Oczekujące zmiany widoczne są wszystkie zmiany w rekordach, które zostały przygotowane, ale nie zostały jeszcze zatwierdzone. Komponent pozwala na zatwierdzanie lub odrzucanie, zatwierdzanie zbiorcze, wyszukiwanie i sortowanie zmian. System jest również zabezpieczony przed scenariuszem, w którym zmiany na koncie klienta/kontrahenta są wprowadzane jednocześnie przez wielu użytkowników DMM i ostrzega przed możliwym konfliktem.

Widok Workbench

Dziennik działań (Action Log) – pełna historia zmian

W komponencie Dziennik działań można przejrzeć pełną historię zmian na poziomie klienta lub kontrahenta, wyświetlić szczegóły tych zmian i sprawdzić, który użytkownik DMM odrzucił lub zatwierdził zmiany.

Widok dziennika działań

 

Źródła danych wejściowych i dane wyjściowe w DMM

Źródła danych wejściowych  

DMM działa w oparciu o dowolne źródła danych uzyskanych od Twojego klienta/kontrahenta, dlatego umożliwia pracę na dowolnym rynku i w dowolnej branży bez ograniczania rozwoju Twojego biznesu.

DMM może być zintegrowany z dowolnym systemem ERP lub CRM używanym przez Twojego klienta/kontrahenta. Umożliwia również ręczne wczytywanie danych w praktycznie dowolnym formacie pliku lub modelu danych.

Dane wyjściowe

Moduł Zarządzania Danymi w wyniku swojego działania (mapowanie produktów, mapowanie kont, budowanie hierarchii, definicje produktów) może wygenerować następujące formy danych:

 • Jednolite dane o sprzedaży
 • Hierarchie produktów
 • Zestawienia produktów
 • Wkład sprzedaży zewnętrznej
 • Powiadomienia

Główne zastosowania DMM

Podstawowy moduł zarządzania danymi wykorzystuje:

 • Importowanie nowych produktów do systemów ERP lub CRM
 • Przypisanie produktów do hierarchii produktów
 • Generowanie jednorodnych danych sprzedażowych dla systemów raportowania
 • Zarządzanie hierarchią produktów
 • Zarządzanie mapowaniem produktów hurtowych
 • Zarządzanie kontami hurtowników/sprzedawców zewnętrznych i wewnętrznych

Dodatkowy moduł zarządzania danymi wykorzystuje:

 • Zmiany w atrybutach produktu
 • Aktywacja/dezaktywacja produktów
 • Publikacja produktów na wybranych rynkach
 • Przegląd zmian oczekujących (Workbench)
 • Przegląd historii produktu (Dziennik działań)
 • Przegląd hierarchii w CRM lub ERP
 • Przegląd pozycji rynkowej produktu

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×