Należymy do Grupy Orange Polska

Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank Hrvatska przekształca swoją architekturę danych w kierunku podejścia Data-Driven

Raiffeisen Bank Hrvatska przekształca swoją architekturę danych w kierunku podejścia Data-Driven

BlueSoft wspiera Raiffeisen Bank Chorwacja w transformacji architektury obszaru data w kierunku podejścia Data Driven.

Wyzwanie

Silnie silosowy ekosystem analityczny w Raiffeisen Bank Chorwacja powodował problemy z integralnością, spójnością i zaufaniem do danych. Jako firmie chcącej podążać za nowoczesnymi trendami i najlepszymi praktykami, bankowi zależało na ograniczeniu liczby błędów, ograniczeniu ryzyka operacyjnego, optymalizacji kosztów OPEX i poprawie jakości danych. Oczekiwano, że nowa architektura danych rozwiąże bieżące problemy i spełni wymagania dotyczące przetwarzania zarówno danych ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych. Taka transformacja jest wyzwaniem z perspektywy organizacyjnej, dlatego nakład pracy został zrealizowany zgodnie z metodyką zwinną.

Rozwiązanie

Aby sprostać wszystkim wyzwaniom, zespół BlueSoft zaproponował podejście oparte na Data Lake w architekturze Lambda jako stan stan docelowy. Kluczowym założeniem architektury rozwiązania jest separacja między warstwami replikacji i obsługi.

BlueSoft dostarczył MVP, który zawiera w pełni zautomatyzowaną warstwę replikacji danych, agregującą dane z różnych źródeł (systemy legacy). Pozyskiwanie danych opiera się na podejściu programistycznym opartym na metadanych z automatycznym generowaniem kodu ETL.

Ivan Knezović

Dyrektor wykonawczy IT

Wprowadzenie Architektury Transformacji Danych pozwoli Bankowi wcześniej niż później przekształcić się w organizację opartą na danych. BlueSoft wspiera nas w tej podróży dzięki technologii i wiedzy doradczej w ramach wspólnego wysiłku zespołowego od pierwszego dnia.

Power Virtual Agent
Power Automate
Power Apps
MS Teams
Alibaba Cloud
Azure Advanced Threat Protection
Microsoft Defender Advanced Threat Protection
Concourse
Azure Monitor
Azure Sentinel
single -spa
Scala
Spark
Ocena BlueSoft Azure Cloud dla ISV Partners
BroadLeaf
SAP na platformie Azure
Confluence
Jira
Rocket Chat
ionic
Bootstrap
django
AngularJS
React
Vue.js
Drupal
Liferay
Crownpeak
Jaeger
Zipkin
Jiver
RIS
MuleSoft
Informatica
Talend
Tibco
Pentaho
Debezium
Attunity
Camel
WSO2
IBM WebShpere
WebMethods
Oracle Service Bus
Storm
Pulsar
RabbitMQ
Kafka
Flink
Spark
Nifi
Amazon Kinesis
HDFS
Gluster
Google Persistent Disk
Azure Disk Storage
Amazon S3
Amazon Elastic Block Store
Nginx
HA Proxy
Envoy
Consul
Netflix OSS Zuul
Istio
Linkerd
Netflix OSS Eureka
ZooKeeper
Kerberos
AWS Lambda
Serverless
Azure Functions
Google Cloud Functions
UIPath
Automation Anywhere
blueprism
WorkFusion
Attlassian
Docker Swarm
Mesos
Amazon ECS
Kubernetes
Oracle E-business suite
Google Home
Amazon Alexa
Rasa
Solr
Lucene
AWS Rekognition
Microsoft Cognitive Services
AWS Lex
Open NLP
AppDynamics
Google Stack Driver
Azure Monitor
Amazon CloudWatch
Zabbix
Vites
Sentry
Nagios
Grafana
Prometheus
Flutter
Android
iOS
Scikit learn
Spark
Google Cloud Machine Learning
Amazon Machine Learning
Azure Machine Learning
Mahout
Simil
Logstash
Elastic
Fluentd
Amazon Elastic Kubernetes Service
Google Kubernetes Engine
Azure Kubernetes Service
OpenShift
Vault
OAuth2 Proxy
KeyCloak
Sqoop
SAP Hybris
Magento
PostgreSQL
Redis
Neo4J
SQL Server
Oracle
MongoDB
MySQL
IBM DB2
Cassandra
Hbase
Hadoop
Gerrit
TeamCity
Jenkins
Gitlab
Google Cloud Build
Azure Pipelines
AWS Code Pipeline
Nexus
JFrog Artifactory
Google Container Registry
Azure Registry
Amazon ECR
Drools
SAG Suite
Aperte Workflow
Appian
Camunda
jBPM
Activiti
Tableau
Power BI
Qlik
SAP Business Objects
Birt
Jasper Reports
Terraform
AWS Cloud Formation
Ansible
Vagrant
Docker
Docker compose
Agama API
Kong
Spotify Luigi
Python
Java 8
HortonWorks Data Platform
Apache Hive
Google Cloud Platform
Apache Hadoop
Azure
Amazon Web Services

Wspólny zespół BlueSoft i Raiffeisen Bank Chorwacja pracuje obecnie nad następującymi etapami projektu w trybie zwinnym, w tym przetwarzaniem wsadowym i strumieniowym, wraz z warstwą dostępu do danych w celu demokratyzacji danych w całej organizacji.

Główne korzyści:

  • Zmniejszenie wpływu zmian wprowadzanych w systemach źródłowych na odbiorców danych
  • Automatycznie generowany kod ETL ogranicza czynnik błędu ludzkiego w przepływie danych
  • Agregacja kilku źródeł danych tworzy jedno źródło prawdy dla konsumentów danych
  • Wewnętrzne zespoły Agile budują swoje rozwiązania na przygotowanej architekturze danych

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×