Należymy do Grupy Orange Polska

Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank Hrvatska przekształca swoją architekturę danych w kierunku podejścia Data-Driven

Raiffeisen Bank Hrvatska przekształca swoją architekturę danych w kierunku podejścia Data-Driven

Główne korzyści

Zmniejszony wpływ zmian wprowadzonych w systemach źródłowych na konsumentów danych
• Automatycznie generowany kod ETL ogranicza czynnik błędu ludzkiego w przepływach danych
• Agregacja kilku źródeł danych tworzy jedno źródło prawdy dla konsumentów danych
• Wewnętrzne zespoły Agile budują swoje rozwiązania w oparciu o przygotowaną architekturę danych
„Wprowadzenie Architektury Transformacji Danych pozwoli Bankowi wcześniej niż później przekształcić się w organizację opartą na danych. BlueSoft wspiera nas w tej podróży dzięki technologii i wiedzy doradczej w ramach wspólnego wysiłku zespołowego od pierwszego dnia.”
Ivan Knezović, Dyrektor wykonawczy IT

Wyzwanie

Silnie wyizolowany ekosystem analityczny powodował problemy z integralnością, spójnością i zaufaniem danych. Jako firma, chcąca podążać za nowoczesnymi architekturami i najlepszymi praktykami, bank chciał ograniczyć liczbę błędów, zmniejszyć ryzyko operacyjne, zoptymalizować koszty OPEX i poprawić jakość danych. Nowa architektura danych miała rozwiązać dotychczasowe problemy i sprostać wymaganiom w zakresie przetwarzania zarówno danych ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych. Taka transformacja jest wyzwaniem od strony organizacyjnej, dlatego nakład pracy został zrealizowany zgodnie z metodyką Agile.

Rozwiązanie

Aby sprostać wszystkim tym wyzwaniom, nasz zespół zaproponował podejście oparte na Data Lake w architekturze Lambda jako stan TO-BE. Kluczowym założeniem architektury rozwiązania jest rozdzielenie warstwy replikacyjnej i obsługującej.
BlueSoft dostarczyła MVP, które posiada w pełni zautomatyzowaną warstwę replikacyjną agregującą dane z różnych źródeł danych (legacy systems). Pobieranie danych oparte jest na metadanych z automatycznym generowaniem kodu ETL.
Sprawny, wspólny zespół opracowuje obecnie kolejne warstwy, w tym przetwarzanie wsadowe i strumieniowe, wraz z warstwą serwującą, która ma na celu demokratyzację danych w całej organizacji.

Power Virtual Agent
Power Automate
Power Apps
MS Teams
Alibaba Cloud
Azure Advanced Threat Protection
Microsoft Defender Advanced Threat Protection
Concourse
Azure Monitor
Azure Sentinel
single -spa
Scala
Spark
Ocena BlueSoft Azure Cloud dla ISV Partners
BroadLeaf
SAP na platformie Azure
Confluence
Jira
Rocket Chat
ionic
Bootstrap
django
AngularJS
React
Vue.js
Drupal
Liferay
Crownpeak
Jaeger
Zipkin
Jiver
RIS
MuleSoft
Informatica
Talend
Tibco
Pentaho
Debezium
Attunity
Camel
WSO2
IBM WebShpere
WebMethods
Oracle Service Bus
Storm
Pulsar
RabbitMQ
Kafka
Flink
Spark
Nifi
Amazon Kinesis
HDFS
Gluster
Google Persistent Disk
Azure Disk Storage
Amazon S3
Amazon Elastic Block Store
Nginx
HA Proxy
Envoy
Consul
Netflix OSS Zuul
Istio
Linkerd
Netflix OSS Eureka
ZooKeeper
Kerberos
AWS Lambda
Serverless
Azure Functions
Google Cloud Functions
UIPath
Automation Anywhere
blueprism
WorkFusion
Attlassian
Docker Swarm
Mesos
Amazon ECS
Kubernetes
Oracle E-business suite
Google Home
Amazon Alexa
Rasa
Solr
Lucene
AWS Rekognition
Microsoft Cognitive Services
AWS Lex
Open NLP
AppDynamics
Google Stack Driver
Azure Monitor
Amazon CloudWatch
Zabbix
Vites
Sentry
Nagios
Grafana
Prometheus
Flutter
Android
iOS
Scikit learn
Spark
Google Cloud Machine Learning
Amazon Machine Learning
Azure Machine Learning
Mahout
Simil
Logstash
Elastic
Fluentd
Amazon Elastic Kubernetes Service
Google Kubernetes Engine
Azure Kubernetes Service
OpenShift
Vault
OAuth2 Proxy
KeyCloak
Sqoop
SAP Hybris
Magento
PostgreSQL
Redis
Neo4J
SQL Server
Oracle
MongoDB
MySQL
IBM DB2
Cassandra
Hbase
Hadoop
Gerrit
TeamCity
Jenkins
Gitlab
Google Cloud Build
Azure Pipelines
AWS Code Pipeline
Nexus
JFrog Artifactory
Google Container Registry
Azure Registry
Amazon ECR
Drools
SAG Suite
Aperte Workflow
Appian
Camunda
jBPM
Activiti
Tableau
Power BI
Qlik
SAP Business Objects
Birt
Jasper Reports
Terraform
AWS Cloud Formation
Ansible
Vagrant
Docker
Docker compose
Agama API
Kong
Spotify Luigi
Python
Java 8
HortonWorks Data Platform
Apache Hive
Google Cloud Platform
Apache Hadoop
Azure
Amazon Web Services

Wyniki

Architektura Transformacji Danych ma służyć jako nowe pojedyncze źródło prawdy dla danych przechowywanych w ekosystemie banku. Dzięki pewnemu poziomowi automatyzacji, przepływy danych są odporne, bezpieczne i szybkie. Wykorzystanie najlepszych wzorców projektowych takich jak Data Lake czy Data Hub pozwala konsumentom danych na łatwy dostęp do danych.
Pracując ramię w ramię z zespołem banku, stworzyliśmy prawdziwie interdyscyplinarny zespół produktowy składający się z architektów, analityków, programistów i specjalistów ds. operacyjnych pracujących w ramach Scrum.

Zostaliśmy laureatem Diamentów Forbesa 2022! Przeczytaj artykuł

Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do biznesu, budowaniu relacji z klientami i pracownikami oraz o naszych planach na przyszłość.
Przeczytaj artykuł