Zaznacz stronę

Badania i Rozwój w BlueSoft

Jako eksperci w dziedzinie integracji systemów, Cloud, Big Data, AI i Machine Learning bierzemy udział w inicjatywach UE i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ponieważ wierzymy w globalny trend gospodarki obiegu zamkniętego (cyrkularnej).

   

Gospodarka obiegu zamkniętego – co to znaczy?

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost świadomości zarówno w zakresie wyzwań, jak i możliwości lepszego wykorzystania zasobów. Mimo ciągłych braków wiedzy na temat przepływów materiałowych w różnych gałęziach przemysłu, nowe modele biznesowe są ważnym aspektem zwiększania efektywności wykorzystania zasobów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to nowy sposób myślenia o gospodarce. Zamiast podejścia liniowego, opartego na regułach „take-make-dispose” (weź, użyj, wyrzuć), gospodarka obiegu zamkniętego przyjmuje podejście cykliczne, dostosowane do żyjących systemów. Gospodarka obiegu zamkniętego skupia się na znacznie bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów i w rezultacie zmniejszeniu lub nawet wyeliminowaniu negatywnych konsekwencji wytwarzania odpadów. Oznacza to, że każdy pojedynczy przedmiot jest traktowany jako zasób na każdym etapie jego cyklu życia.

*A comprehensive picture of what is Circular economy by Ellen MacArthur Foundation, SUN, and McKinsey Center for Business and Environment Drawing from Braungart & McDonogh, Cradle to Cradle (C2C).

Gospodarka obiegu zamkniętego = maksymalizacja wykorzystania zasobów i zachowania wartości

Można powiedzieć, że gospodarka obiegu zamkniętego to przede wszystkim maksymalizacja wykorzystania zasobów i zachowania wartości. Istnieją 4 procesy zachowania wartości (ang. Value Retention Processes, VRP), które pozwalają zmaksymalizować wykorzystanie wartości zasobów na różnych etapach życia produktu:

  Naprawa/konserwacja

  Ponowne wykorzystanie/redystrybucja

  Odnowienie/regeneracja

  Recykling

Jeśli umieścimy cele zrównoważonego rozwoju w centrum strategii organizacji, doprowadzi nas to do stworzenia nowego modelu biznesowego, który albo zastąpi obecny, albo ujawni pojawiające się nowe możliwości biznesowe. Ponadto warto wspomnieć, że koncentracja strategii biznesowej wokół procesów utrzymania wartości może przynieść realne efekty dla biznesu: do 45% redukcji kosztów w przypadku prawie nowych/równoważnych z nowymi produktów wysokiej jakości oraz do 95% w przypadku produktów naprawianych*.

_______________________________________

* REDEFINING VALUE THE MANUFACTURING REVOLUTION Remanufacturing, Refurbishment, Repair and Direct Reuse in the Circular Economy report by Rochester Institute of Technology under auspices of United Nations (http://www.resourcepanel.org/reports/re-defining-value-manufacturing-revolution).

Jak zmierzyć cyrkularność?

Po sformułowaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju w organizacji, takich jak polityka zero waste, pojawia się nowe pytanie: jak można zmierzyć sukces??

Fundacja Ellen MacArthur i Granta Material Intelligence opracowały wskaźniki cyrkularności, które pomagają zmierzyć przejście z modeli liniowych na cyrkularne.

Są to między innymi:

Wykorzystanie surowców pierwotnych

Użyteczność podczas użytkowania (jak długo używany jest materiał w porównaniu do średniej w branży)

Przekierowanie/przeznaczenie po użyciu

Efektywność recyklingu

Niezależnie od tego, jaki wskaźnik zastosujemy, dostęp do odpowiednich danych jest kluczowym czynnikiem w programach zrównoważonego rozwoju.

Gospodarka obiegu zamkniętego globalnie

W świetle powyższego, przyglądając się obecnym globalnym zainteresowaniom i dyskusjom, można powiedzieć, że model gospodarki obiegu zamkniętego jest już dobrze rozwinięty. Również postęp naukowy następuje szybko.

Obecnie potrzebne jest znaczne przyspieszenie wdrażania tego modelu. Sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) ma największy potencjał do połączenia nauki, modeli biznesowych i ogromnej ilości zebranych danych w celu pobudzenia rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego.

Istnieje wiele technologii, które naszym zdaniem będą miały największy wpływ na gospodarkę obiegu zamkniętego i mogą być wykorzystywane jako narzędzia do przyspieszenia jej wdrażania.

IoT 

jako źródło informacji o wykorzystaniu produktu

Big data

ogromna ilość danych generowanych przez IoT staje się nieocenionym źródłem informacji i wskazówek podczas podejmowania decyzji

AI 

Systemy sztucznej inteligencji wykorzystujące dostępne dane pozwalają przewidzieć wykorzystanie zasobów, trendy w inteligentnych miastach itd., ożywiając tym samym gospodarkę cyrkularną

Chmura

stała łączność inteligentnych urządzeń i aplikacji pozwala na bieżąco śledzić życie, otrzymywać natychmiastowe relacje i podejmować decyzje, utrzymując najwyższy poziom użyteczności zasobów

Gospodarka obiegu zamkniętego i BlueSoft

W BlueSoft zdajemy sobie sprawę z pilnej potrzeby zmiany modeli biznesowych na cyrkularne i dlatego zaangażowaliśmy się w różne projekty badawczo-rozwojowe, łączące podejście naukowe i wiedzę z dostępnymi technologiami w celu dostarczenia najnowocześniejszych rozwiązań i platform umożliwiających przedsiębiorstwom łatwe łączenie się z Internetem Rzeczy, pozyskiwanie dostępnych danych i wykorzystywanie ich we wdrażaniu gospodarki obiegu zamkniętego.

Ogromne doświadczenie BlueSoft w technologiach chmurowych, Big Data, integracji systemów i architektury IT pozwala nam uczestniczyć w następujących projektach H2020:

Programy R&D w których BlueSoft bierze udział:

HORIZON 2020

Horyzont 2020 to największy dotychczas program Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji, którego celem jest tworzenie w Europie światowej klasy nauki i technologii. Rezultatem programu ma być wzrost ilości przełomowych dokonań i odkryć poprzez przenoszenie wyjątkowych pomysłów z laboratoriów na rynek. Program łączy w sobie możliwości naukowe, wiodącą pozycję w przemyśle i wyzwania społeczne. Program nastawiony jest także na ograniczanie przeszkód w rozwoju innowacji i ułatwianie współpracy sektora prywatnego i publicznego na rzecz podejmowania wyzwań, przed którymi stoi społeczeństwo.

semiotics

SEMIoTICS: Smart End-to-end Massive IoT Interoperability, Connectivity and Security

Zaproszenie: H2020-IOT-2017

Długość trwania: 36 miesięcy (01/2018 – 12/2020)

Budżet: 4,995,915 €

W projekcie SEMIoTICS dążymy do opracowania frameworku opartego na wzorcach na bazie istniejących platform IoT. Jednym z głównych celów jest umożliwienie i zagwarantowanie bezpiecznego i niezawodnego uruchamiania i pół- autonomicznego zachowania w zastosowaniach IoT/IIoT. Dynamiczne i samodostosowujące się mechanizmy wspierające zintegrowane i prognozujące monitorowanie sprostają obecnym wyzwaniom w dziedzinie IoT. SEMIoTICS zajmie się jednym z największych wyzwań współczesnego świata, jakim jest zapewnienie kompleksowego bezpieczeństwa, prywatności, odpowiedzialności i kontroli użytkowników (na trzech poziomach: rzeczy, sieci i platform IoT).

Praktyczność podejścia SEMIoTICS zostanie potwierdzona w trzech różnych scenariuszach wykorzystania: w obszarze energii odnawialnej (w odniesieniu do IIoT), opieki zdrowotnej (IoT skoncentrowany na człowieku) oraz inteligentnych czujników (obejmujących zarówno IoT, jak i IIoT), a rozwiązane będzie dostępne za pośrednictwem otwartego API.

Dzięki doświadczeniu BlueSoft, w projekcie odpowiadamy za projektowanie architektury szkieletu, integrację systemów i projektowanie API oraz integrację platform chmurowych i IoT.

Partnerzy konsorcyjni:

Siemens Aktiengesellschaft (Niemcy)

Foundation for Research and Technology Hellas (Grecja)

Centre Tecnologic De Telecomunicacions de Catalunya (Hiszpania)

Sphynx Technology Solutions AG (Szwajcaria)

Engineering – Ingegneria Informatica SPA (Włochy)

STMicroelectronics SRL (Włochy)

Universitat Passau (Niemcy)

IQuadrat Informatica SL (Hiszpania)

BlueSoft Sp. z o.o. (Polska)

CE-IoT: A Framework for Pairing Circular Economy and IoT: IoT as an enabler of the Circular Economy and circularity-by-design as an enabler for IoT

Zaproszenie:  H2020-MSCA-RISE-2017

Czas trwania: 48 miesięcy (07/2018 – 06/2022)

Budżet projektu: 1.692.000 €

Projekt CE IoT ułatwia interakcję pomiędzy gospodarką obiegu zamkniętego a IoT. Głównym celem i korzyścią będzie rozwój nowatorskich modeli biznesowych gospodarki obiegu zamkniętego i łańcuchów dostaw usług, które pozwolą na odblokowanie synergii CE-IoT, aby stworzyć bezpośrednią wartość dla klientów/użytkowników końcowych. Projektowanie otwartej, cyrkularnej architektury IoT, w której „inteligentne” przedmioty IoT (np. czujniki, urządzenia, systemy i komponenty) są zintegrowane z ekosystemem IoT poprzez wzorce zmaksymalizuje wykorzystanie zasobów IoT i danych w nowej generacji cyrkularnych ekosystemów IoT.

Big Data i Machine Learning wraz z kompetencjami w zakresie chmury i architektury to kluczowe obszary, w których BlueSoft przyczynia się do realizacji projektu.

Partnerzy konsorcyjni:

Ecole Nationale Des Ponts et Chaussees (Francja)

The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge (Wielka Brytania)

Cablenet Communication System LTD (Cypr)

Nodalpoint Systems Ltd. (Grecja)

Deloitte Bedrijfsrevisoren (Belgia)

BlueSoft Sp. z o.o. (Polska)

IDEAL-CITIES: Intelligence-Driven Urban Internet-of-Things Ecosystems for Trustworthy and Circular Smart Citiesfor IoT

Zaproszenie: H2020-MSCA-RISE-2017

Czas trwania: 48 miesięcy (07/2018 – 06/2022)

Budżet projektu: 1 155 474,00 PLN

Projekt koncentruje się na opracowaniu otwartej modułowej platformy do budowy adaptacyjnych aplikacji Smart City opartych na technologii IoTPS. Jednym z najważniejszych aspektów tego frameworka jest analiza Big Data i wsparcie usług w chmurze. Takie podejście przyczyni się do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w mieście poprzez optymalizację wykorzystania zasobów i wydłużenie cyklu życia urządzeń IoT dzięki inteligentnemu zarządzaniu zasobami. Wyniki projektu IDEAL-CITIES pomogą poprawiać jakość życia w mieście, bezpieczeństwo i integrację społeczną poprzez umożliwienie obywatelom i władzom tworzenia i wymiany rozproszonej wiedzy i informacji w kontekście, w czasie rzeczywistym, w sposób wiarygodny i zrównoważony.

Consortium Partners:

Foundation for Research and Technology Hellas (Greece)

Ecole Nationale Des Ponts et Chaussees (France)

Bournemouth University (UK)

Cablenet Communication System LTD (Cyprus)

Nodalpoint Systems Ltd. (Greece)

BlueSoft Sp. z o.o. (Poland)

BIO-PHOENIX

Zaproszenie: H2020-MSCA-RISE-2018

Czas trwania: 48 miesięcy (07/2019 – 12/2023)

Budżet projektu: €1,324,800.00

Ogólnym celem BIO-PHOENIX jest stworzenie fundamentalnie odmiennego paradygmatu projektowania i wdrażania systemów oprogramowania z inspirowaną biologią i opartą o co-DNA zdolnością do samoorganizacji i samoodtwarzania, odpornego na rozległe uszkodzenia. W dłuższej perspektywie taka zmiana paradygmatu może prowadzić do rozwoju technologii wspomagających związanych ze specyfikacją, testowaniem, przeprojektowywaniem i weryfikacją takich systemów, jak również specjalistycznych platform do realizacji modeli co-DNA na urządzeniach CCI o szczególnych cechach (np. ograniczonych możliwościach energetycznych i obliczeniowych). Może to również pociągnąć za sobą nowe badania i stworzenie narzędzi do realizacji i zachowania procesów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w systemach opartych na co-DNA, jak również narzędzi i technologii wspierających systemy oparte na co-DNA w określonych dziedzinach, takich jak systemy oprogramowania wspomagające infrastrukturę krytyczną, systemy reagowania i zarządzania kryzysowego oraz zarządzania klęskami żywiołowymi, systemy medyczne i systemy bezpieczeństwa o krytycznym znaczeniu.

Consortium Partners:

Foundation for Research and Technology Hellas (Grecja)

Institute of Communication and Computer Systems (Grecja)

Cablenet Communication Systems LTD (Cypr)

SPHYNX Technology Solutions AG (Szwajcaria)

Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussees (Francja)

BlueSoft Sp. z o.o. (Polska)

SmartShip

Zaproszenie: H2020-MSCA-RISE-2018

Czas trwania: 48 miesięcy (04/2019 – 03/2023)

udżet projektu: €1,472,000.00

SmartShip ma na celu połączenie technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT) wybranych uniwersytetów, instytucji badawczych i przedsiębiorstw z sektora morskiego w celu zbudowania holistycznego, zintegrowanego frameworku opartego na ICT dla zrównoważonego, zindywidualizowanego i całkowicie zautomatyzowanego zarządzania energią na statkach. W tym celu w projekcie wykorzystana zostanie cała wiedza, jaką konsorcjum wniesie do projektu, w tym takie technologie ICT jak Data Analytics, wykorzystanie IoT, użycie DSS, narzędzia wizualizacyjne, algorytmy i narzędzia optymalizacji oraz metody gospodarki obiegu zamkniętego. Smartship ma na celu umożliwienie wielowarstwowej optymalizacji w zakresie zużycia paliwa, efektywności energetycznej i zarządzania kontrolą emisji, z pełnym poszanowaniem wymagań przepisów sektora morskiego oraz z uwzględnieniem zastosowań koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego również w gospodarce morskiej. Wymiana wiedzy pomiędzy partnerami, którzy działają już w sektorze morskim, partnerami z branży ICT oraz partnerami akademickimi jest jednym z głównych celów Smartship i będzie realizowana poprzez odpowiedni przydział zadań w czasie trwania całego projektu. Te synergie mają na celu budowanie silniejszej współpracy pomiędzy partnerami, którą będzie można wykorzystać w przyszłości, poza projektem Smartship. Podsumowując, Smartship wykorzysta dostępne gotowe technologie i dostarczy holistyczny, oparty na ICT i IoT, działający w chmurze system monitorowania i zarządzania wydajnością na morzu, obejmujący cały cykl życia statku, mający na celu optymalizację efektywności energetycznej, redukcję emisji i zużycia paliwa, a jednocześnie wprowadzi koncepcje gospodarki cyrkulacyjnej w dziedzinie gospodarki morskiej.

Consortium Partners:

Danaos Shipping Company Limited (Grecja)

Information Technology for Market Leadership (Grecja)

Epsilon Malta Limited (Malta)

Technische Universitaet Braunschweig (Niemcy)

Harokopio University (Grecja)

Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussees (Francja)

BlueSoft Sp. z o.o. (Polska)

Zadaniem należacym do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów i badań naukowych i prac rozwojowych mających bezpośredni wpływ na rozwój innowacyjności. NCBR wspiera adaptację wyników badań naukowych w gospodarce, buduje świadomość ochrony własności przemysłowej i możliwości uzyskania międzynarodowej ochrony patentowej. Centrum zapewnia także warunki odpowiednie do rozwoju kadry naukowej umożliwiając wzrost kwalifikacji w obszarze przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacji wyników badań.

Innova engine multi

Czas trwania: 11/2017 – 12/2019

Budżet projektu: 1 136 085,60 PLN

Innowacyjny silnik wieloplatformowych, wieloosobowych gier mobilnych online wraz z zestawem narzędzi niezbędnych do testowania systemu, oparty o Entity Component System (ECS).

Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Lusscross platform mb

Czas trwania: 11/2017 – 12/2019

Budżęt projektu: 1 155 474,00 PLN

Innowacyjny, uniwersalny system wspomagający zarządzanie użytkownikami i dostarczanie nowych treści do aplikacji w wieloplatformowych grach mobilnych.

Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.